“Có thể thay đổi giới tính trong Diablo 4? Hay nó bị khóa khi đã bắt đầu?” – Tìm hiểu về tính năng đổi giới tính trong game Diablo 4

Trong Diablo 4, nếu bạn muốn thay đổi giới tính của nhân vật của mình từ nam sang nữ hoặc ngược lại, thì bạn sẽ…

Xem thêm “Có thể thay đổi giới tính trong Diablo 4? Hay nó bị khóa khi đã bắt đầu?” – Tìm hiểu về tính năng đổi giới tính trong game Diablo 4